WorldMedic  SmartImage Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com

 WorldMedic Information & Technology 
 42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

การใช้งานกับ LCD TV

SmartImage สามารถแสดงผลผ่าน LCD TV ได้ เพื่อให้คนไข้เห็นภาพการรักษา เปรียบเทียบก่อนและหลังรักษา หรือเป็น ช่วงเวลา ส่วนมากคลินิกจะติดจอ LCD ไว้ที่ผนังและต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลให้กับคนไข้เห็นทันทีเพื่อให้คนไข้ ได้รับทราบถึงผลการรักษา ในระยะเวลาที่แพทย์ให้การรักษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร และ เพิ่มเติมการปฏิบัติตัวเพิ่มเติมอย่างไร และจะมีการวางแผนการรักษาต่อไปอย่างไร ?